tvdt_facebook_uitingen_def

Algemene voorwaarden

Bij het kopen van tickets gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden

1. Zonder ticket geen toegang tot het evenement. Dit ticket is en blijft eigendom van de organisator. Het is niet toegestaan om dit ticket door te verkopen en/of te kopiëren indien dit in strijd is met de wet. Alleen de houder van het ticket die dit als eerste toont bij de entree van het event krijgt toegang. Het ticket wordt bij de kassa ingeruild voor één toegangsbandje. De organisator heeft het recht het event te verplaatsen of te annuleren. Bij annulering zal de organisator de op het ticket vermelde ticketprijs exclusief servicekosten terug betalen. 

2. Bezoekers van het event zijn gebonden aan de huisregels van de organisator en de locatie waar het event plaatsvindt.De Deelnemer en bezoekers e.d. zijn verplicht de door de Organisator gegeven gedragsregels en aanwijzingen na te leven. Personen die zich niet houden aan de aanwijzingen en wel zodanig dat een goede uitvoering van het programma moeilijkheden oplevert of kan opleveren, kunnen per direct worden uitgesloten voor de rest van het Evenement. Er is geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld, entreegeld of andere gemaakte kosten.

3. De deelnemer/bezoeker verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer/bezoeker zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden. De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer/bezoeker of omstander gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden. Als de deelnemer/bezoeker dit niet wilt kan hij/zij dit vooraf melden bij het secretariaat of kassa.

4. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor weersomstandigheden, mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen, foutieve route aanwijzingen, falend tijdmetingsysteem, verdwenen materialen, ongemak c.q. overlast welke wordt veroorzaakt door derden, gevolgen voor deelname aan activiteiten van welke aard dan ook.Evenmin is Organisator aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, dan wel geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens de Organisator.
Deelname aan de meedoe-activiteiten is geheel op eigen risico en bij deelname wordt er verwacht dat ouders of verzorgers toezicht houden op hun kind. Als er veiligheidsmaterialen bij de meedoe-activiteitenworden aangehouden wordt er geacht dat de deelnemer hier aan meewerkt en gebruik van maakt.

5. Bij aankoop van tickets en inschrijving van een westrijd worden uw gegevens bewaard voor eventuele marketingdoeleinden. Hierbij zullen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt marketingdoeleinden, zoals een nieuwsbrief of onderzoek naar de bezoekers.